header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Niebieska karta - procedura
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Ośrodek Pomocy Społecznej (Przeciwdziałanie przemocy)
Data utworzenia (wystawił):09:44:00, 25-04-2013 r. (Danuta Orzołek)
Autor:
Czas publikacji:od 07:21:21, 25-04-2013 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Sposób postępowania w sytuacjach przemocy ? zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury ?NiebieskieKarty? oraz wzorów formularzy ?Niebieska Karta?:

 1. Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje w sytuacji podejrzenia przemocy ? poprzez wypełnienie formularza NK-A.
 2. Dalsze prowadzenie procedury wymaga uprawdopodobnienia podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy.
 3. Wszczęcie i prowadzenie procedury NK nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą.
 4. Wypełnienia formularza NK-A dokonuje przedstawiciel podmiotu, który pierwszy powziął informację o sytuacji przemocy w rodzinie (nauczyciel, policjant, pracownik socjalny, pracownik służby zdrowia, członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
 5. Druk NK-A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie (§ 2.1) lub posiadanych informacji (jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe).
 6. W sytuacji braku chęci współpracy osoby doznającej przemocy ? należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy ? już w ramach procedury Niebieska Karta.
 7. Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznająca przemocy należy:
 8. przekazać formularz NK-B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych,
 9. w sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznająca przemocy i odmowy współpracy również należy przekazać NK-B (zaleca się osobiste przekazanie dokumentu, jeśli jest to niemożliwe można to zrobić korespondencyjnie),
 10. w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko ? NK-B należy przekazać rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.
 11. Działania interwencyjne, o których mowa w § 3. podejmuje przedstawiciel podmiotu wypełniający NK-A (dotyczy to sytuacji nagłych w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia).
 12. Zawiadomienia policji lub prokuratury dokonuje osoba inicjująca procedurę NK.
 13. Po wypełnieniu NK-A należy niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury) przekazać ją przewodniczącemu ZI. Kopię wypełnionego formularza ?Niebieska Karta-A? pozostawia się u wszczynającego procedurę.
 14. Jeżeli podmiotem, który pierwszy otrzymał informację o przemocy jest instytucja inna niż Policja zawiadamia się przedstawiciela policji o wypełnieniu druku NK-A w danej rodzinie.
 15. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza NK-A niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
 16. Po uzyskaniu akceptacji wniosku o powołanie grupy ? zwoływane jest spotkanie grupy roboczej. Powiadomienia dokonuje osoba powołująca grupę lub sekretarz ZI.
 17. Przedstawiciel podmiotu, który wypełnił NK-A w czasie od wszczęcia procedury do powołania grupy roboczej ? podejmuje działania zmierzające do realizacji obowiązków zawartych w rozporządzeniu.
 18. Po ustaleniu składu grupy roboczej należy zwołać posiedzenie grupy roboczej z udziałem osoby doznającej przemocy oraz osoby stosującej przemoc celem uzupełnienia informacji na NK-C oraz NK-D. Osoba doznająca przemocy otrzymuje zaproszenie na spotkanie GR. Osoba stosująca przemoc otrzymuje wezwanie na spotkanie GR.
 19. Wypełnienie formularza NK-C następuje jedynie na posiedzeniu grupy roboczej i jest obligatoryjną częścią procedury. Niestawienie się na posiedzenie Grupy roboczej osoby doznającej przemocy nie wstrzymuje prac grupy.
 20. Wypełnienie formularza NK-D powinno nastąpić na posiedzeniu grupy, jednak możliwe jest także wypełnienie go w innym miejscu np. w mieszkaniu.
 21. Spotkania powinny być zorganizowane w taki sposób, aby osoba doznająca przemocy miała zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa i nie była narażona na spotkanie z osoba stosująca przemoc. Konieczne jest zadbanie (przed spotkaniem) o dokładne ustalenie zasad rozmowy z przedstawicielami innych służb podczas spotkania z osobą doznającą przemocy ? aby uniknąć zachowań powodujących wtórną wiktymizację.
 22. Dokumentowanie kolejnych przypadków przemocy odbywa się poprzez ponowne wypełnienie formularza Niebieska Karta - A (należy także przekazać formularz NK-B) oraz formularza NK-C.
 23. Zakończenie procedury wymaga wskazania przesłanki do jej zakończenia zawartej w § 18. rozporządzenia RM i sporządzenia protokołu zakończenia procedury. Decyzję o zakończeniu procedury NK podejmują jednogłośnie członkowie grupy roboczej (konieczna jest obecność wszystkich członków grupy).
Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Danuta Orzołek
Wprowadził(a) do BIP:Danuta Orzołek
Data wytworzenia:25.04.2013 r. 09:43:57
Treść artykułu:

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości