header image
Strona główna
Aby obejrzeć opublikowaną wersję kliknij tutaj.
Tytuł:Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń
Tytuł dodatkowy:
Sekcja (kategoria):Urząd Gminy w Rzekuniu (Informacje)
Data utworzenia (wystawił):15:03:31, 01-07-2010 r. (Tomasz Majewski)
Autor:
Data ostatniej zmiany (autor):10:07:06, 07-09-2010 r. (Tomasz Majewski)
Czas publikacji:od 12:52:24, 01-07-2010 r.
Dostęp:publiczny (opublikowany)
Tekst wstępny:

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 1 lipca 2010 r. do 11 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu, pokój 22 w godzinach od 800 do 1400.

Treść artykułu:

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy, o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rzekuń.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rzekuń, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2010 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rzekuń, 07-411 Rzekuń ul. Kościuszki 33 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2010 r.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rzekuń.

Materiały informacyjne dot. studium:

"Kierunki" i "uwarunkowania" spakowane są w wieloczęściowe archiwa ZIP. Do ich otwarcia koniecznym jest pobranie wszystkich części do jednego katalogu i rozpakowanie programem archiwizującym np. 7-zip.

Metryka informacji
Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Rzekuń, Bogusław Tyszka
Wytworzył(a)/ odpowiada za treść:Teresa Łępicka
Wprowadził(a) do BIP:Tomasz Majewski
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zalecenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

{BIP-11192-Zalecenia_GIS_k__pieliska.pdf}

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości